Navigace

Obsah

Úvodem

Obec Petříkov s částí Radimovice leží ve Středočeském kraji v jižní části bývalého okresu Praha-východ, jižně od hlavního města Prahy (vzdáleného cca 20 km), asi 4,5 km od dálnice D1 Praha-Brno, v těsném sousedství obce Velké Popovice, se kterou byl Petříkov vždy těsně spjat. Děti sem chodí do školky, školy, je zde pošta i nejbližší základní zdravotnická péče.

Petříkov - původně osada Křížkového újezdce se osamostatnil v roce 1930, od roku 1961 je trvalou součástí Petříkova osada Radimovice.

Nyní je Petříkov malou dynamickou obcí, ve které se opětovně rozvíjí soukromé hospodaření i podnikání a obec pozvolna buduje svoji občanskou vybavenost. Obec má ideální podmínky pro rozvoj budoucí pražské příměstské rekreační oblasti - neznečistěné životní prostředí, zalesněná krajina, rybníky, čistý vzduch.

 

Geografická poloha, hranice a vnější vazby

Území obce Petříkov sestává ze dvou katastrálních území - KÚ Petříkov 258,87 ha a KÚ  Radimovice 210,98 ha.

Území obce Petříkov se nachází jižně od hlavního města Prahy s těmito vzdálenostmi k vybraným cílům: hlavní město Praha cca 20,0 km, Říčany u Prahy 9,5 km, Benešov u Prahy 21,5 km, Velké Popovice 1,0 km.

Území obce vytváří rozhraní mezi urbanizovaným územím obcí umístěných podél dálnice D1 a atraktivním prostorem přírodního parku Velkopopovicko.

Tato skutečnost vytváří dobrý předpoklad rozvoje obytné funkce území především v blízké budoucnosti.
Důležitý je i fakt, že neleží v záplavové zóně a nachází se v 30-minutové dostupnosti od centra hlavního města.
Hlavní město a komerční pás zástavby podél dálnice D1 představují relativně dostatečnou možnost zaměstnání.

Rozvoj území je z hlediska prostorového řešení, návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu a z hlediska dostupnosti objektů občanské vybavenosti vázán na sousedící obec Velké Popovice.

 

Občanská vybavenost

Základní občanská vybavenost je dána možností malé obce, historickými okolnostmi i dědictvím nedávné minulosti.
V obci nikdy nebyla školka, škola, kostel, většina těchto objektů je v blízkých Velkých Popovicích.
Hřbitov je v nedaleké Brtnici. Další druhy objektů občanské vybavenosti jsou k dispozici v Říčanech (střední školství, obchodní síť, velké obchodní jednotky) a v Praze. Tento stav je v daném rozsahu vyhovující.

 

Objekty obecního úřadu

Budova na Petříkově slouží jako sídlo obecního úřadu, obecní knihovny a společenského (shromažďovacího) prostoru.
V suterénu objektu se nacházejí plochy pro technické využití, jako např. požární zbrojnice.

V Radimovicích je jednoduchý objekt , pronajatý občanskému sdružení NOE, které zde provozuje Mateřské centrum Lodička zaměřené na nejmeší děti a jejich matky.

 

Sportovní plochy

Na Petříkově jsou vybudovány sportovní plochy (tenisové kurty) při budově obecního úřadu a dále v SZ části obce, kde se nachází hřiště a areál přírodního koupaliště. Mezi oběma částmi obce je umístěn areál chovu a výcviku koní firmy Milenium Horse Academy.

 

Další prvky občanské vybavenosti

  • Zásobování území zemním plynem
    Území obce je plně plynofikováno. Obec je napojena na VTL plynovod č. 352, DN 150 PN 40 (Strančice - Kamenice)
  • Zásobování území elektrickou energií
    Území je napájeno el. energií prostřednictvím VN vrchních tras, ukončených sloupovými trafostanicemi (Petříkov 6, Radimovice 2). Kabelizace el. rozvodů je před dokončením.
  • Napojení na územní vodovodní síť
    Pod územím obce prochází trasa štolového přiváděče Želivka z úpravny vody Želivka do vodojemu Jesenice. Na části k.ú. Petříkov je provedena vodovodní síť, která přivádí pitnou vodu ze stávající kopané studny k bytovým domům, dále pak k zemědělským areálům (býv. Ringhofferův statek, býv. areál JZD). Tento rozvod bude postupně nahrazen novým obecním vodovodem. Na vybudování obecního vodovodu je zpracován projekt.

 

Doprava

Místní silniční síť

Silnice II/107 prochází ve směru sever - jih východním okrajem území.
Obec se na ni napojuje prostřednictvím silnice III. třídy č. 00320, která pokračuje přes Petříkov a katastrální území Radimovice do obcí Nebřenice, Chomutovice, Popovičky.

V obci Petříkov navazuje na silnici III/00320 silnice III/00326a ve směru na Křížkový Újezdec.
Část Radimovice je přístupná ze silnice III/00320 místní komunikací.

Autobusová doprava

Zajišťuje zpřístupnění základních potřeb pro obyvatele obce - většina ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí do zaměstnání mimo obec. Obec je napojena na systém příměstské autobusové dopravy ROPID, kterou zajišťuje firma Connex.

Železniční doprava

Vlastním katastrálním územím nevede žádná železniční trať, ale z obce je po celý den autobusové spojení do blízké železniční stanice Strančice. Dále je ve východní části území vlečka ze železniční stanice Strančice do pivovaru Velké Popovice, která se ovšem v současné době nepoužívá.